Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted
Stk. 1. Tænketankens navn er: Tænketanken Tora.

Stk. 2. Tænketanken Tora har hjemsted i Københavns Kommune, men er landsdækkende og global i sit virke.


§ 2 Formål

Stk. 1. Tora er en almennyttig tænketank, som formilder viden, dialog og samarbejde med det mål at angive nye veje til menneskelig frisættelse, frihed og ligeværd i fredelig sameksistens og bæredygtighed. Visionen er et samfund baseret på bæredygtighed, inklusion og ligeværd.

Stk. 2. Tora søger at styrke et feministisk perspektiv i al samfundsudvikling således, at samfundet er baseret på bæredygtighed, inklusion, resultatlighed og ligeværd. Det feministiske perspektiv tager afsæt i:

   • At menneskelig sameksistens og trivsel bygger på anerkendelse, gensidighed og respekt.
   • At bæredygtighed er forudsætningen for balance mellem menneske og natur.
   • At respekten for livet betinger en respekt for enhver form for reproduktion; omsorg og kærlighed til natur og menneske, som således prioriteres over hensyn til materiel vækst og profit.

På den baggrund arbejder Tora for:

   • At viden og forskning om ligestilling inddrages i al relevant forskning, politik og forvaltning.
   • At Danmark overholder sine internationale forpligtelser på ligestillingsområdet.
   • At skabe viden og løsninger for at fremme et feministisk perspektiv.
   • At arbejde nysgerrigt, løsningsorienteret og undersøgende med feministiske perspektiver.

Stk. 3. Tora er uafhængig af særinteresser, herunder politiske partier, offentlige myndigheder, organisationer m.m.

Stk. 4. Formålet opnås gennem

   1. dialog og udforskning,
   2. debat og udbredelse og
   3. aktivisme og inddragelse. Dialog og udforskning: Studiekredse, research og undersøgelse, vidensopbygning m.v.

Debat og udbredelse: Facebook-side, sociale medier i øvrigt, indlæg og formidling.
Inddragelse og aktivisme: Kampagner, markeringer, aktioner, møder og workshops.


§ 3 Medlemmer

Stk. 1. Enhver, som anerkender Toras formål, kan være medlem af Tora. Medlemskabet kan enten
være kollektivt eller personligt. Kollektive medlemmer kan fx være foreninger, organisationer, institutioner, virksomheder og andre sammenslutninger. Ved kollektive medlemskaber har Tora ret til at offentliggøre medlemskabet på hjemmesiden, sociale medier og andre sammenhænge. Kollektive medlemmer kan sende repræsentation til stormødet og har stemmeret som ét individ. Kollektive medlemmer skal godkendes af bestyrelsen. Et personligt medlemskab er en fysisk person, og kan være borgere, enkelterpersoner i foreninger eller frivillige. Kontingentsatser for hhv. offentlige og kollektive medlemmer fastsættes af bestyrelsen. Kollektivt medlemskab kontingent kan afhænge af organisationens størrelse.

Stk. 2. Udmeldelse for personlige medlemmer sker ved skriftlig henvendelse til Tora eller ved manglende indbetaling af kontingent. Udmeldelse for kollektive medlemmer sker ved skriftlig henvendelse til Tora med 3 måneders udmeldelsesfrist eller ved manglende indbetaling af kontingent.

Stk. 3. Indbetalt kontingent refunderes ikke helt eller delvist ved udmeldelse i kontingentperioden.

Stk. 4. Eksklusion af Tora kan ske, hvis et medlem gentagen modarbejder Toras formål, på trods af at bestyrelsen skriftligt har varslet om at ophøre hermed, eller hvis et medlem groft og væsentligt modarbejder Toras formål. Bestyrelsen forbeholder sig retten til at stoppe ethvert medlemskab.


§ 4 Stormøde

Stk. 1. Toras øverste myndighed er stormødet. Der afholdes et årligt ordinært stormøde i andet kvartal, som indkaldes med mindst fire ugers varsel af bestyrelsen. Indkaldelsen til stormødet offentliggøres i mail til tænketankens medlemmer samt på Toras hjemmeside og sociale medier.

Stk. 2. Forslag til stormødet skal være bestyrelsen i hænde seneste tre uger før stormødet.

Stk. 3. Ekstraordinært stormøde indkaldes, når bestyrelsen beslutter det, eller hvis en tredjedel af de personlige eller kollektive samarbejdspartner kræver det. Indkaldelse skal ske skriftligt, med angivelse af dagsorden og med mindst to ugers varsel. Indkaldelse foretages af bestyrelsen og skal ske senest to uger efter, at beslutningen er truffet.

Stk. 4. Dagsorden for det ordinære stormøde skal mindst indeholde følgende punkter:

   1. Valg af dirigent og referent
   2. Bestyrelsens beretning
   3. Godkendelse af regnskab fra seneste regnskabsår, og forelæggelse af budget for kommende regnskabsår til orientering
   4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
   5. Valg af suppleanter til bestyrelsen
   6. Valg af revisor
   7. Indkomne forslag
   8. Eventuelt

Stk. 5. Kun personligt fremmødte medlemmer, der ikke har restance, har stemmeret. Kollektive medlemmer har stemmeret som ét individ.

Stk. 6. Beslutninger tages med almindeligt flertal.


§ 5 Bestyrelsen

Stk. 1. Tora organiserer sig med en valgt bestyrelse, der vælges af det årlige stormøde. Valgbare er kun personlige medlemmer af Tora.

Stk. 2. Toras bestyrelse består af 7 medlemmer, der vælges for en to årig periode, samt 2 suppleanter, der vælges for en et årig periode. Ved første konstitution af bestyrelsen vælges tre medlemmer for et år og fire medlemmer for to år. Suppleanter har ikke stemmeret i bestyrelsen.

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er tilstede.

Stk. 4. Bestyrelsen har en flad struktur uden bestyrelsesleder, men kan vælge en eller flere offentlige
talsperson/-er inden for bestyrelsen.

Stk. 5. Bestyrelsen konstituerer sig efter hvert stormøde og udpeger en kasserer, en frivilligansvarlig og
en eller flere talsperson/-er.

Stk. 6. Bestyrelsen står for at forvalte tænketankens virke inden for de rammer stormødet har besluttet, herunder at kvalitetssikre tænketankens output, drive fundraising og etablere (og understøtte)
frivilliggrupper.


§ 6 Advisory Board

Stk. 1. Advisory Board udpeges af bestyrelsen og består af en bred repræsentation af kvindeorganisationer, forskere, meningsdannere, debattører og andre med interesse for eller viden om feminisme og
ligestilling. Ved udpegning sigtes mod, at der i Advisory Board sidder forskellige repræsentanter, så Advisory Board er mangfoldigt med hensyn til køn, etnicitet mv.

Stk. 2. Advisory Board består af op til 20 medlemmer. Medlemmerne kan løbende indmeldes og udmeldes efter aftale med bestyrelsen.

Stk. 3. Advisory Board fungerer som rådgivende organ for Toras bestyrelse og frivilliggrupperne. Advisory Board skal primært sikre, at Toras aktiviteter forsat har interesse og aktualitet i samfundet og
blandt interessenter på området, samt fungere som et forum for nye, stærkere forbindelser og dialog på tværs af ligestillings- og feministiske interesser med Tora som bindeled.

Stk. 4. Et medlem af Advisory Board kan ikke samtidig være medlem af bestyrelsen.


§ 7 Frivilliggrupperne

Stk. 1. Frivilliggrupper etableres i samarbejde med bestyrelsen og enhver frivilliggruppe nedsættes officielt på et bestyrelsesmøde.

Stk. 2. Den frivilligansvarlige i bestyrelsen står for løbende kontakt mellem bestyrelsen og frivilliggrupperne.


§ 8 Regnskab og finansiering

Stk. 1. Tora finansieres ved medlemskontingent, fondsmidler og frivillige bidrag fra enkeltpersoner, virksomheder og organisationer. Derudover kan Tora finansieres ved indtægter fra aktiviteter og anden virke, der er i overensstemmelse med tænketankens formål.

Stk. 2. Bidrag til Tora kan ikke øremærkes til andre formål end det som hører under Toras formål
jf. § 2.

Stk. 3. Bidragsyder kan ikke diktere Toras aktiviteter, udtagelser eller holdninger. Tora opererer fuldstændig uafhængig af finansielle interesser. Samtidig er bidragsydere ikke ansvarlig for Toras aktiviteter.

Stk. 4. Toras regnskab følger kalenderåret.

Stk. 5. Regnskabet revideres af en revisor valgt på stormødet og skal være uafhængig af Toras bestyrelse og Advisory Board.


§ 9 Tegningsret

Stk. 1. Tora tegnes i forening af bestyrelsens medlemmer. Kassereren samt et eller to bestyrelsesmedlemmer har enkeltvis tegningsret.

Stk. 2. Der påhviler ikke frivillige, medlemmer, ansatte, bestyrelsesmedlemmer eller styregruppemedlemmer nogen hæftelse for Toras forpligtelser.


§ 10 Vedtægtsændringer

Stk. 1. Vedtægtsændringer af Tora kan alene besluttes på en lovligt indvarslet stormøde med mindst to tredjedeles flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede.


§ 11 Opløsning

Stk. 1. Tænketanken Tora kan til enhver tid opløses ved mindst to tredjedels flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede til et lovligt indvarslet stormøde.

Stk. 2. Ved opløsning doneres de resterende midler til en eller flere feministiske foreninger eller organisationer mv., hvis formål er foreneligt med Toras formål, og som har et almenvelgørende eller på  anden måde almennyttigt formål. Dette sker efter den siddende bestyrelses indstilling.
Således vedtaget på det stiftende stormøde, onsdag den 24. april 2019 og bekræftet på det konstituerende bestyrelsesmøde, tirsdag den 6. maj 2019