Toras stab

Her finder du Toras ekspertteam samt stab.

Toras hovedansvarlige er researchere, initiativtagere og tovholdere, som har ansvar for hver deres researchområde af tænketanken Tora. De er med til at støtte vækstrummene med relevant information og materiale, og de hjælper bestyrelsen med at udforme projekter og løse opgaver på forskellige niveauer.


Afdeling i Sverige 

Michelle PencarskiMichelle Sara Gano – Kommunikationsmedarbejder og Norden-ansvarlig (Tora i Skandinavien og Norden*) Studerer freds- og udviklingsstudier ved Uppsala universitet og har læst kønsstudier på Mittuniversitetet i Sverige. Har bred viden om offentligt diplomati og kommunikation og har erfarling fra FN. Har stor interesse for udenrigsanliggender og konfliktløsning, brænder for ligestilling og er især interesseret i kvinders rolle i fredsprocesser.

Kontakt: norden@ttora.dk

*Michelle skal, udover at lave kommunikationsarbejde i Tora, arbejde på at få etableret kontakt og samarbejdsrelationer til forskellige, nordiske og skandinaviske organisationer, med henblik på dels at udbrede kendskabet til Tora, dels at igangsætte og tage del i feministiske projekter nu og i fremtiden. Tora har internationalt udsyn, og i den kontekst ønsker vi at styrke Tora som en fælles platform og tænketank i Skandinavien som sådan. Derudover er Michelle Twitter-ansvarlig, så hvis spørgsmål i fht Twitter, kontakt da Michelle. 


International Engagement and Collaborations

Christina Marie Leonhart  – International Engagement Manager (Tora in English and German-speaking countries) holds a BA in Philosophy & Economics from the University of Bayreuth and a MSc in Business Administration & Philosophy from Copenhagen Business School. She has a passion for epistemology, ethics and diversity studies. Having worked for Copenhagen Fintech and the Vodafone Institute, she is particularly interested in financial inclusion and the potential epistemic injustices caused by current discourses and practices within finance and technology.

* Christina will assist in taking care of the outreach, communication and engagement in with international collaboration partners and media coverage. As Tora aims to work as a platform for discussion and the exchange of ideas nationally and internationally, she will work on ensuring that Tora’s vision, knowledge, campaigns and projects can have a voice beyond the Scandinavian context. Christina is happy to guide any English-speaking or German-speaking party of interest through the work that Tora is doing, so do not hesitate to reach out to her!


Ekspertområder 

EU og international politik

Mahela Madeleine Nilsson
(EU-lovgivning og policy*) 
Uddannet inden for psykologi og kønsstudier ved Aarhus Universitet og Linnæus Universitet. Har arbejdserfaring fra FN-organisationen UN Women og interesse i ligestilling i en internationalt kontekst. Passioneret omkring feministisk arbejde både på stat- og græsrodsniveau.

Kontakt: eu@ttora.dk

*Tora ser en stor vigtighed i sammenligning med og samarbejde mellem EU’s medlemsstater. Da meget af den lovgivning vi ser implementeret i Danmark bliver udarbejdet på EU-niveau, er det vigtigt for Tora at være indsat i EU’s struktur, holde os opdateret på de seneste vedtægter på ligestillingsområdet – med det formål at øjne muligheder, hvor Tora kan have indflydelse på de beslutningsprocesser, der dikterer kursen mod et mere ligestillet Europa.


Menneskerettigheder 

Emma Louise Stenholm (menneskerettigheder*) Studerende i Statskundskab ved Københavns Universitet. Interesserer sig særligt for international politik, menneskerettigheder og migration. Erfaring fra Politiken, magasinet RÆSON om dansk og international politik samt tænketanken Lebanese Center for Policy Studies i Beirut.

Kontakt: mskret@ttora.dk

*I Tora ønsker vi at indtænke menneskerettighederne i alle vores fokusområder, da de deler Toras kerneværdier om ligeværd, inklusion og bæredygtighed og udgør de grundlæggende sociale spilleregler for vores verdenssamfund. Med FN’s Verdenserklæring om Menneskerettighederne fra 1948 har 48 lande stemt for at arbejde for en friere og mere lige verden uden diskrimination, men selv om menneskerettighederne er vidt accepteret, fortolkes de endnu forskelligt verden over. Da Tora arbejder for feministisk vækst ud fra en holistisk og intersektionel tilgang, vil vi ikke alene fokusere på køn og ligestilling, men således behandle menneskerettighederne i et bredere perspektiv samt åbne op for feministiske kritiske perspektiver på deres udformning. Har du forslag til relevante fokusområder eller samarbejdspartnere, er du altid velkommen til at kontakte os på mskret@ttora.dk


LGBTQIA

Cecer Bjørk
(Researcher på LGBTQIA-området*) Specialeskrivende i sociologi ved Aalborg Universitet, og har igennem studiet arbejdet en del med kønsidentiteter og seksuel orientering. Skriver på nuværende tidspunkt speciale om lesbiske identiteter på tværs af generationer, med fokus på sproget i livsfortællingen. Har derudover erfaring med frivilligt arbejde i en række LGBT-foreninger, samt stor interesse for queerteori og intersektionalitet.

Kontakt: lgbt@ttora.dk

*Med ligeværd og inklusion som nogle af grundværdierne i Tora, sætter Cecer fokus på LGBTQIA-området. Som en del af Toras arbejde med inklusion af seksuelle minoriteter og kønsminoriteter vil research på området med queerfeministiske og intersektionelle tilgange bidrage til ressourcebanken og sikre, at perspektivet indrages i en række af Toras vækstrum.
Som LGBT-researcher skal Cecer derudover være med til i fremtiden at koordinere samarbejde med relevante interessenter. Vores vækstrum har allerede fokus på LGBTQIA-området (fx inden for menneskerettigheder og kønsforståelse), med øvrige kyndige på området, og med en fast tilknyttet hovedresearcher kan vi nu i endnu højere grad arbejde videre, tænke samarbejde i dansk og skandinavisk kontekst og samtidigt have det internationale udsyn, som fokus på dette område kræver.

Islamisk feminisme

Hasib Nasiri (Tovholder i vækstrummet Islamisk feminisme*) Er Ph.d.-studerende på Uppsala Universitet i systematisk teologi og har læst filosofi på Syddansk Universitet i Danmark. Har kundskaber i og erfaring med formidling og har ageret som foredragsholder, underviser og gæsteforlæser fra 2017 til 2020. Har stor interesse i relationen mellem feminisme og islam og feministisk filosofi i det hele taget.

*Hasib skal primært arbejde med at udvikle vækstrummet Islamisk feminisme i Danmark og Sverige. Arbejdet med vækstrummet indebærer rekruttering af medlemmer til vækstrummet, etablering af læsegrupper samt udbredelse af viden om emnet igennem workshops, foredrag og publikationer.


Teoribank

Frida Windfeld
(Researcher og ressourcebank for feministisk teori & forskning*) Uddannet indenfor religionsvidenskab, køns- og minoritetsstudier. Har særlig interesse for krydsfeltet mellem køn, religion og politik, og beskæftiger sig, i sit akademiske arbejde, med undertrykkelse og diskrimination (ofte af politisk karakter), i forskellige minoritets-majoritetsrelationer.

Kontakt: teori@ttora.dk

*Ressourcebank: Tora vil udvikle en teori- og forskningsbaseret ressource-bank, som skal understøtte vores visionære grundlag, med udgangpunkt i “feministisk vækst” og de tre temaer “ligeværd”, “inklusion” og “bæredygtighed”. Formålet er at skabe et rum, hvor man kan søge viden om de fokusområder Tora arbejder med, og som kan danne et overblik, over det teoretisk-akademiske udgangspunkt, hvorfra Toras idéer og visioner udspringer.


Afdeling i Århus

Simone Due Rasmussen
(Tora i Aarhus*) 
Uddannet indenfor litteraturhistorie, antropologi og etnografi ved Aarhus Universitet med en Master of Science i Gender, Sexuality & Society fra Birkbeck, University of London. Interesseret i kønsfremstilling og -opfattelser i forhold til sprog og diskurs, samt økofeminisme på tværs af filosofi, samfundskritik og praksis.

Kontakt: aarhus@ttora.dk

*Tora i Aarhus: Det er nu blevet muligt for folk bosat i Aarhus og omegn at mødes i Tora-regi, etablere vækstrum og engagere sig som frivillige i Tora. Tora har hovedsæde i København, men vi arbejder stærkt på at få udviklet en ækvivalent afdeling i Aarhus. Simone er med til at gøre denne afdeling mulig, og kan kontaktes med henblik på at blive aktiv i Tora, hvis man er lokaliseret i Aarhus og omegn. Simone sender derefter videre til Toras bestyrelse.


Toras Stab


Kommunikation

Podcast 

Xenia Sofie Heiberg Heurlin
(Podcast og nyhedsopdatering) 
Studerende i statskundskab på Københavns Universitet. Har erfaring med forskning om køn og international politik. Interesseret i samspillet mellem køn, krig og international politik.

Kontakt: national@ttora.dk

*Nationalt samarbejde: Tora ønsker at samarbejde med andre danske tænketanke og organisationer. Ved at hjælpe hinanden og samarbejde forventer Tora, at vi sammen kan skabe opmærksomhed og ny viden om forskellige områder, der mangler belysning i den danske offentlige debat. Kontakt os gerne, hvis du har ideer til mulige samarbejdspartnere. 

 

Coco Hjardemaal (Podcast og medier) – skuespiller (Ramasjang mm.) og underviser i Dramatik i Dansen. Interesseret i at undersøge danske mediers indvirkning på børn og hvordan kønsstereotyper og portrættering af seksualitet i medier påvirker vores forståelse af disse. Laver podcast og andet mediearbejde i Tora.Malene Riis Andersen (kommunikationsmedarbejder og vækstrumsassistent) 
Har erfaring med praktisk arbejde og kommunikation. Student fra Det frie Gymnasie og har studeret uddannelsesvidenskab. Interesserer sig for kulturelle arrangementer, kulturmøder, bæredygtighed og kulinariske oplevelser. Malene hjælper vækstrum og tovholdere med at holde vækstrummene igang og assisterer i kommunikation mellem Toras organer.

Kontakt: kommunikation@ttora.dk


Fundraising

Bodil Brødreskrift
(Fundraising*) 
Uddannet etnolog fra Københavns universitet og arbejder i det daglige med byudvikling, herunder undersøgelser og analyser af menneskers brug af byen samt inddragelse og samskabelse med borgerne. Særligt interesseret i kollektive identiteter og spørgsmål om magt i byens rum. Arbejder mod en mere demokratisk og mangfoldig byudvikling.

Kontakt: fundraising@ttora.dk

*Fundraising i Tora: Tora er en frivilligdrevet tænketank, der arbejder for at få viden og perspektiver på ligestilling udbredt og inddraget i alle dele af samfundet, bl.a. i politik og forvaltning. Det gør vi gennem projekter i vækstrummene, research, debat og internationalt samarbejde. Vi fundraiser derfor løbende bl.a. for at kunne holde events, workshops og konferencer, lave kampagner, producere videns- og undervisningsmateriale, mm.

Elizabeth (kommer)


SoMe, Presse og Branding

Kommunikationsredaktør og SoMe-ansvarlig

På vej …


 

(På orlov) Line Thirsmark Munk (Presse og PR-ansvarlig) Bachelor i Samfundsfag og Psykologi fra Aarhus Universitet*, og er pt specialeskrivende på kandidaten i Statskundskab på Københavns Universitet. Lines feministiske interesser tæller bl.a. (re)produktionen af femininitets- og maskulinitetsidealer i samfundet, herunder i populærkulturen og i international politik. (Øvrige på pressegruppe og SoMe: Lisa Skovslund Nielsen (nyhedsbrev mm.) og Emma Louise Stenholm). 

Kontakt: presse@ttora.dk

*PR, SoMe og presse i Tora: Line Thirsmark Munk er med til at Tora gør sin stemme gældende i det nationale og internationale landskab af toneangivende tænketanke. Line står for kontakt til pressen og er med til at sikre, at Toras grundværdier; feministisk ligeværd, inklusion og bæredygtighed formidles bredt ud i offentligheden. Igennem PR styrkes Toras tilstedeværelse i det digitale rum – særligt med fokus på LinkedIn, men senere også Instagram. 


 

Helena Kanafani (presse*) Har en bachelor og kandidatgrad i sociologi. Har arbejdet med radio (DR) og har erfaring med kønsforskning fra Københavns Universitet. Har arbejdet journalistisk inden for forskellige medier og arbejder nu som fuldmægtig i socialforvaltningen, med fokus på inddragelse af borgere og organisationer i kommunal kontekst.

Kontakt: helenakanafani@gmail.com

*Helena arbejder med presse og går journalistisk til værks, i første omgang internt i Tora, hvor hun følger, interviewer og formidler Toras vækstrums arbejde, herunder de forskellige problemstillinger, tematikker og emner inden for feministisk vækst. 


Kira Skovbo (ekstern konsulent i branding*) Uddannet i Kommunikationsdesign ved Designskolen Kolding med erfaring som brandstrateg fra bl.a. designbureauet Kontrapunkt. Bestyrelsesmedlem i K. Vinders Fond og medskaber af Period Talks. Kira er interesseret i menstrual equity og design som motor for feministisk forandring og tabunedbrydelse af krop og seksualitet.

*Kira konsulterer Tora i branding – et ikke så lidt vigtigt område, som skal hjælpe os til at pejle os ind på, hvordan vi udvikler os igennem junglen af sociale medieplatforme, kommunikationsformer og visuelt udtryk.


 

Anna Callo (Instagram og LinkedIn) – Bachelorstuderende i Sociologi ved Aalborg Universitet. Stor interessere for kønsopfattelser og kønsopdragelse, identitet og bæredygtighed. Er primær på Toras Instagram og LinkedIn.

 

 

 


Økonomi

På vej (…) Vi rekrutterer!

OBS: Under menuen “vær med”, herunder “Tora søger”, kan du finde en oversigt over de frivilligposter, vi søger besat med beskrivelse, frister og kontaktinfo! 

Politik

På vej (…) Vi rekrutterer!

OBS: Under menuen “vær med”, herunder “Tora søger”, kan du finde en oversigt over de frivilligposter, vi søger besat med beskrivelse, frister og kontaktinfo!

Medlemskabspleje

På vej (…) Vi rekrutterer!

OBS: Under menuen “vær med”, herunder “Tora søger”, kan du finde en oversigt over de frivilligposter, vi søger besat med beskrivelse, frister og kontakt!

_______________________


Konfliktrådet
 

-sikrer perspektiver får plads i alle Toras vækstrum, og som arbejder med den gode dialog. Konfliktrådet arbejder med dialogformer, udforsker teori og samarbejde, ud fra blandt andre et filosofis, antropologisk og psykologisk perspektiv. Metoderne tager afsæt i brobygning, feministisk teori og organisationsteori.

Konfliktrådet er en stabsfunktion med et dobbelt kommissorium:

  1. at udstikke retningslinjer for kommunikationsformer, der understøtter Toras mål og værdier
  2. at bistå vækstrummene og bestyrelsen i tilfælde af konflikter.

Kontakt: Lina Farci, Mailadresse: linafarci91@gmail.com

Øvrige medlemmer: Lina Farci, Ellen Juul Mogensen, Sofie Kold Nielsen, Jytte Larsen og Kristine Marstrand-Jørgensen, Lærke Nybo, Troels Mørch

Foreløbig har konfliktrådet skrevet et udkast til en kommunikationsguide, der skal sikre, at marginaliserede stemmer bliver hørt, og de er igang med at udvikle øvelser i inkluderende dialog til brug for alle Toras arbejdsgrupper.

 


 

 

 

 

Har du lyst til at byde ind på et af ovenstående områder som assistent for de hovedansvarlige eller som frivillig på de områder, som står tomme? Så skriv til kommunikation@ttora.dk (Malene) (samt evt den hovedansvarlige, hvis område du har lyst til at assistere inden for).